News

...

Recruitment 2014/1 Serund Pan-Armenian Youth Center


2014 թ. Մարտ, Ապրիլ, Մայիս, Հունիս ամիսներին տեղի է ունենում «Սերունդ համահայկական Երիտասարդական Կենտրոն»-ի  2014/1 հավաքագրման գործընթացը: Այն ուղղված է կազմակերպությունը համալրելու նոր անդամներով, որոնք նոր եռանդ կհաղորդեն և կամրապնդեն «Սերունդ ՀԵԿ»-ը:

On 2014 March, April, May and June has taken place 2014/1 recruitment process of “Serund Pan-Armenian Youth Center”. It is  aimed to recruit new members, which will give new energy and strengthen to "Serund PYC".


«Սերունդ համահայկական Երիտասարդական Կենտրոն»-ի հավաքագրումը պարզ գործընթաց չէ, այն ունի կադրային զարգացման որակյալ մեխանիզմներ և մեթոդաբանություն:
The recruitment of  “Serund Pan-Armenian Youth Center”  is not a  simple process, it has high-quality human resources development mechanism and methodology.Նշված  ամիսների  ընթացքում հավաքագրման հայտարարությունը տարածվել   է  շուրջ  5000  երիտասարդների շրջանում:
Տարածումից հետո կազմակերպությունը ստացել է 1500 հայտ, որոնցից զտվել են 500-ը:
500 հայտից հարցազրույցի մասնակցել է 133-ը:
133 դիմորդից հաջորդ փուլ է անցել 48-ը:
During the mentioned months, the announcement of recruitment was spread around 5,000 young people. After the announcement,  the organization received 1500 applications, of which shortlisted 500.
From 500 applicants,  133 were participated in the interviews and only  48 applicants passed the next phase of recruitment (Internal recruitment).Եթե նախորդ փուլերը վերաբերվում էին արտաքին քարոզչությանը և աշխատանքին այն երիտասարդների հետ, որոնք դուրս էին կազմակերպությունից, ապա այժմ  ընթանում է ներքին կադրային աշխատանքներ:
If the previous stages of the recruitment referred to external promotion and work with young people who are out of the organization, it is now proceed  internal talent development (HR).Արդեն հաջորդ փուլը անցած նորեկները ծանոթանում են կազմակերպությանը: Ծանոթությունը տեղի է ունենում յուրահատուկ մեթոդաբանությամբ` «Համահայկական սրճարան»-ի միջոցով, որի ժամանակ նորեկները շրջում էին տարբեր սենյակներով, որտեղ «Սերունդ ՀԵԿ»-ի բաժինների և վարչությունների ղեկավարները ներկայացնում էին իրենց գործունեությունը և տրամադրում նորեկներին անդամակցել այս կամ այն բաժնին:
The newcomers who get to the next phas, get acquainted with the organization.
Introduction happens using unique methodology: "Pan-Armenian Cafe", during which the newcomers were walking through the various rooms where the leaders of departments and administrations of  "Serund PYC " provide information about their activities and promote to join this or another department.


Հավաքագրման գործընթացը մոտեցավ You(th) CodeX համաժողովին, որի ընթացքում կազմակերպության խորհուրդը համալրվեց 5 ղեկավարով:
Արտաքին հավաքագրման արդյունք - 5000/1500/500/133 =    133/10000 x 100 = 2,66%
Ներքին հավաքագրում` շարունակելի…
Recruitment process came to You(th) CodeX  forum, during which the organization's executive board supplemented with 5 members.
The result of  external recruitment is - 5000/1500/500/133 = 133/10000 x 100 = 2,66%
Internal recruitment: To be continue ...
Serund PYC Designed by Narek Badalyan | Copyright © 2014 All Rights Reserved

Theme images by richcano. Powered by Blogger.