News

...

Italy « JournalistsWork » 13-20.01.2016

2016 թվականի՝ Հունվարի 13-20-ը, Իտալիայի՝ Սիցիլիա, Աչի Տրեցցա քաղաքում տեղի ունեցավ « JournalistsWork » նախագիծը, որը թվով երրորդն էր։ Նախագծին մասնակցում էին 9 երկրի 45 անդամներ։ Ծրագիրը կազմակերպվել էր GiovanEuropa խմբի կողմից, աջակիցներն էին Ellios Ասոցիացիան և MODAVI Onlus-ը, որոնք հանդիսանում են Erasmus + նախագծի գործընկեր։ 
In Sicily, Accitrezza city on the 13-20 of January of 2016 took place the <Journalists Work> project, which was the 3-rd one. There were 45 participants from 9 countries. The project was organized by Giovan Europa group. The supporters were Ellios association and MODAVI Onlus, which are partners of Erasmus + project.

Նախագծի նպատակը երիտասարդության և մեդիայի միջև կապի ապահովումը և տեղեկատվության հասանելիություն էր։
«JournalistsWork» ծրագրի ընթացքում իրականացվեցին լրագրության վերաբերյալ մի շարք դասընթացներ, մասնակիցները գրեցին հոդվածներ,պատրաստեցին ռեպորտաժներ, և էլ ավելի ամրապնդեցին սեփական գիտելիքները։ 7-օրյա ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցան նաև միջմշակութային երեկոներ, որոնք նպաստեցին մասնակիցների մտերմացմանը, տեղեկատվության փոխանակմանը և մշակույթների ճանաչմանը։
The aim of the project was securing the bond among youth and press. At “Journalists Work” project there were some courses about journalism, the participants wrote a lot of articles, made some reports, and strengthened their knowledge. There were some intercultural evenings in those 7 days, which promoted friendship among the participants, exchange of information and acknowledgment of cultures.


Serund PYC Designed by Narek Badalyan | Copyright © 2014 All Rights Reserved

Theme images by richcano. Powered by Blogger.