News

...

Դավիթ Բայրամյան «Արդյունավետ փաստարկման հմտություններ», 07.10.2016


Առաջին կուրսի երրորդ խմբում «Արդյունավետ փաստարկման հմտություններ» վարպետաց դասը տեղի ունեցավ սույն թվականի հոկտեմբերի 7-ին Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնում: Վարպետաց դասը վարում էր  ՀՀ Վերաքննիչ դատարանի Իրավական փորձաքննությունների ծառայության ղեկավար Դավիթ Բայրամյանը:
 Դավիթ Բայրամյանի վարպետաց դասը բաղկացած էր երեք հիմնական  մասից` 
1.    ö³ëï³ñÏÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÁ
2.    ö³ëï³ñÏÙ³Ý Ó¨»ñÁ
3.    ö³ëï³ñÏÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ:


 ö³ëï³ñÏÝ»ñÁ ³ÛÝ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝóÇó µËáõÙ »Ý ³å³óáõóíáÕ Ã»½Ç ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁö³ëï³ñÏÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳñϳíáñ »Ý Ñ»ï¨յալ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁªթ»½Ç ³é³ç³¹ñáõÙµ³ó³ïñáõÙ³å³óáõóáõÙ³Ù÷á÷áõÙ:


 îíÛ³É ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ßÕÃ³Ý Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñϳ۳óí³Í ÉÇÝ»É ³Ûë Ï»ñåª
1. û½Á (ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇïùÁ, Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ),
2. ïíÛ³É ÙïùÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ,
3. ³å³óáõóáõÙÁ (ÑÇÙݳíáñáõÙ ¨ ùÝݳñÏáõÙ) ÷³ëï»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ª ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ, ٻ絻ñáõÙÝ»ñ, µ³Ý³Ó¨»ñ, ݳ˳¹»å»ñ, ·ÇïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñ, ѳÝñ³Ñ³Ûï Ù³ñ¹Ï³Ýó ϳñÍÇùÝ»ñ, íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ, ûñÇݳÏÝ»ñ ßñç³å³ïáÕ ÏÛ³ÝùÇó, áñáÝù ÏñáõÙ »Ý §÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÙ¦³Ýí³ÝáõÙÁ:

 ²å³óáõóÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ѳñϳíáñ ¿ ÑÇᯐ ³ÛÝ Ï³ÝáÝÁ, áñ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇݻݪ ճßÙ³ñÇï ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñիÝùÝáõñáõÛÝ ³å³óáõóí³Íª ³ÝÏ³Ë Ã»½Çó և բ³í³ñ³ñ û½Ç ѳٳր, իսկ ö³ëï³ñÏÝ»ñÁ ϳ½Ùí³Í »Ý 3 ï³ññ»ñÇóª հ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝաç³ÏóáõÙ և հÇÙݳíáñáõÙՀանդիպման ընթացքում բացառության կարգով անցկացվեց երկու «Մտքերի մենամարտ»:


Serund PYC Designed by Narek Badalyan | Copyright © 2014 All Rights Reserved

Theme images by richcano. Powered by Blogger.